UUDISED E-POSTI TEEL

Juhul kui soovid olla kursis meie uudiste ja kuumade pakkumistega, sisesta oma e-posti aadress ja vajuta OK.

UUDISED E-POSTI TEEL

Juhul kui soovid olla kursis meie uudiste ja kuumade pakkumistega, sisesta oma e-posti aadress ja vajuta OK.

Andmekaitsepoliitika

Teie esitatud isikuandmete vastutav töötleja on OPTIC GURU, SIA, registreerimisnumber 50103179811, aadress: Mednieku iela 21/23, Ogre, LV-5001, Läti (edasises tekstis – ETTEVÕTE).

 

Selleks, et oleks võimalik kasutada ETTEVÕTTE teenuseid, usaldate meile vabatahtlikult oma isikuandmed, saades seega ETTEVÕTTE kliendiks (edasises tekstis – KLIENT). ETTEVÕTE omakorda kohustub kinni pidama Teie õigustest seoses isikuandmete õigusliku töötlemise ja kaitsega ning ka järgima kõiki muid füüsiliste isikute isikuandmete töötlemisele kohaldatavate õigusaktide nõudeid.

 

Käesoleva POLIITIKA dokumendi eesmärgiks on tagada Teile õigusaktides ettenähtud informatsioon selle kohta, kuidas teenuse osutamise käigus töödeldakse Teie isikuandmeid (edasises tekstis – POLIITIKA). Allpool esitame Teile informatsiooni:

1.jagu. Sellest, kuidas ja milliseid isikuandmeid kogume;

2.jagu. Miks neid töötleme (meie eesmärgid ja põhjendus);

3.jagu. Kas ja kuidas neid edastame;

4.jagu. Kuidas andmeid kaitseme ja kui kaua neid säilitame;

5.jagu. Kuidas on need andmed KLIENDILE kättesaadavad;

6.jagu. Selgitus meie kaubanduslike teadete kohta.

Käesolev POLIITIKA on püsivalt avalikult kättesaadav ja meil on õigus teha selles parandusi või täiendada seda.

 

1. KOGUTUD ISIKUANDMED JA ANDMETE SAAMISE VIISID

1.1. ETTEVÕTTE teenuseid kasutades võib toimuda järgmiste KLIENDI isikuandmete töötlemine:

1.1.1.     nimi ja perekonnanimi;

1.1.2.     mobiiltelefoni number;

1.1.3.     elektronposti aadress;

1.1.4.     kohaletoimetamise aadress;

1.1.5.     nägemise korrigeerimiseks ettenähtud kaupade viis parameetrit (PWR, BC, DIA, CYL, AXIS);

1.1.6.     kujutis, mis saadakse ruumide videojälgimissüsteemist;

1.1.7.     internetiprotokolli aadressid (allika IP aadress, kuupäev ja kellaaeg).

1.2. Maksekaardi-, pangakontode andmeid ei töödelda ETTEVÕTTE süsteemides, vaid tasumis- ja automaatse tasumise funktsioonid tagatakse turvaliste kolmandate isikute teenuste kaudu, kellele ETTEVÕTE isikuandmeid ei edasta (ainult tellimuse number ja summa), ning mida kasutades saab KLIENT iseseisvalt ja distantsilt teha rahaülekande.

1.3. Käesoleva POLIITIKA abil teavitame KLIENTI, et ETTEVÕTTE teenuseid kasutades saame KLIENDI isikuandmeid järgmistel viisidel:

1.3.1.     kogudes andmeid, mida KLIENT meile esitab igasuguste vormide ja andmeväljade täitmisel meie veebisaitidel;

1.3.2.     kogudes andmeid, mida KLIENT esitab meie töötajatele suhtlemise ajal (telefoni teel, e-posti teel või kohapeal);

1.3.3.     kogudes andmeid, mis on saadud kolmandatelt isikutelt (näiteks arsti suunamistelt) vajalike kaupade või teenuste raames;

1.3.4.     saades andmeid videojälgimissüsteemide töötamise tulemusel;

1.3.5.     kogudes ühendusandmeid veebisaidi kasutamise hetkel.

1.4. Käesolev POLIITIKA puudutab andmete töötlemist, olenemata sellest, millises vormis ja/või keskkonnas KLIENT oma isikuandmeid esitab ja millistes ettevõtte elektroonilistes süsteemides või paberkandjal neid töödeldakse.

 

2. ANDMETE TÖÖTLEMISE OTSTARVE, ÕIGUSLIK ALUS JA EESMÄRK

2.1. ETTEVÕTE töötleb isikuandmeid järgmiseks otstarbeks.

2.1.1. Kaupade müügiks ja teenuste osutamiseks:

- kliendi identifitseerimiseks teenuslepingu sõlmimiseks ja täitmiseks;

- garantiikohustuste täitmiseks ning muude pretensioonide läbivaatamiseks ja töötlemiseks;

- kaupade ja teenuste paremaks muutmiseks, uute kaupade ja teenuste arendamiseks;

- teenuste kasutamise edendamiseks;

- kaupade ja teenuste reklaamimiseks ja levitamiseks ehk kaubanduslikel eesmärkidel;

- klientide hoidmiseks, lojaalsuse suurendamiseks, kliendirahulolu mõõtmiseks.

2.1.2. Äri plaanimiseks ja analüüside jaoks:

- aruannete koostamiseks, sealhulgas statistiliseks ja ärianalüüsiks;

- plaanimiseks, arvestuseks ja ETTEVÕTTE teenuste efektiivsuse mõõtmiseks;

- kliendiküsitluste korraldamiseks.

2.1.3. Teabe esitamiseks riigi haldusasutustele ja operatiivtegevuse subjektidele välistes õigusaktides kindlaksmääratud juhtudel ja mahus.

2.1.4. Meie omandi kaitseks, intsidentide ja kaebuste läbivaatamiseks ning ka teenuste osutamise kvaliteedi jälgimiseks.

2.1.5. Meie veebisaitide tegevuse ja turvalisuse jälgimiseks ja parandamiseks.

2.2. Saadud isikuandmeid kasutatakse õigusliku aluse kohaselt ja ainult järgmistel eesmärkidel.

2.2.1.     Selleks, et lepinguliste kohustuste sõlmimise eesmärgil kontrollida KLIENDI isikusamasust ning ka lepinguliste kohustuste täitmise tagamiseks. Selleks, et KLIENDIGA lepinguliste kohustuste kontekstis ühendust võtta ja KLIENDI teavitamiseks igasugustest muudatustest konkreetses teenuses.

2.2.2.     ETTEVÕTTE jaoks kohustuslike, välistes õigusaktides sätestatud kohustuste täitmiseks.

2.2.3.     ETTEVÕTTE teenuste osutamise kvaliteedi tagamiseks ja parandamiseks ning ka selleks, et ETTEVÕTTEL oleks võimalik oma äritegevust laiendada oma kaupu või teenuseid populariseerides, teavitades nendest turvalisel ja järeleproovitud viisil ja küsitledes oma kliente, kes on selleks andnud vabatahtlikult oma nõusoleku.

2.2.4.     ETTEVÕTTE seaduslike huvide kaitsmiseks.

 

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA EDASTAMINE.

3.1. Edastame oma klientide isikuandmeid ainult Euroopa Liidu piires ja ainult meiega seotud äriühingutele, koostööpartneritele, kes on otseselt seotud KLIENDI tellitud teenuse osutamise tagamisega, näiteks kaupu kohale toimetavatele ettevõtetele. Kui isikuandmete töötlemist teostavad kolmandad isikud, tuleb neil töödelda isikuandmeid kooskõlas käesolevate juhistega ja siduvate, isikuandmete kaitset puudutavate seadusandlike nõuetega ning ainult antud teenuste osutamise eesmärgil.

3.2. Ülalnimetatud kolmandatele isikutele edastame KLIENDI isikuandmeid minimaalses võimalikus mahus, millega tellitud teenuse osutamine on realiseeritav.

3.3. Teabe edastamine muudele kolmandatele isikutele võib toimuda vaid turvalisel viisil ja ainult seaduslikule põhjendatud päringule või seaduses ettenähtud tegevusele tuginedes.

 

4. ANDMETE SÄILITAMINE JA KAITSE

4.1. KLIENT vastutab omalt poolt täielikult oma Kasutaja ligipääsuparooli tugevuse, vahetamise sageduse, unikaalsuse (et paroolid ei oleks tema kasutatavates internetiressurssides samad) ja ligipääsuandmete saladuses hoidmise eest. KLIENTI on teavitatud ja ta on nõus, et kõik tegevused, mis on tehtud ETTEVÕTTE veebisaidil Kasutaja ligipääsuandmeid kasutades, on KLIENDI jaoks siduvad ja need loetakse KLIENDI tehtuiks. 

4.2. ETTEVÕTE omalt poolt hoolitseb KLIENDI andmete turvalisuse eest ja mõistlikus ulatuses kasutame kõiki kättesaadavaid tehnilisi ja korralduslikke võimalusi selleks, et säilitada andmeid viisil, et need ei oleks kättesaadavad kolmandatele isikutele. Kõiki andmeid säilitatakse serverites, mis vastavad kõrgetele turvastandarditele ja on kaitstud omavolilise ligipääsu ja ebaseadusliku kasutamise eest. Rakendame meile elektrooniliselt edastatud isikuandmete ja nende Interneti kaudu edastamise kaitseks kõikvõimalikke mõistlikke meetmeid. Ühendus KLIENDI seadme ja meie serveri vahel toimub turvalise, šifreeritud ühendusena (SSL-tehnoloogia).

4.3. ETTEVÕTE säilitab ja töötleb KLIENDI isikuandmeid, kuni esineb vähemalt üks järgmistest kriteeriumidest:

4.3.1. kuni on jõus KLIENDIGA sõlmitud leping;

4.3.2. kuni ETTEVÕTE või KLIENT võivad välistes õigusaktides sätestatud korras realiseerida oma õiguspäraseid huve (näiteks esitada vastuväiteid või esitada kohtusse tsiviilhagi);

4.3.3. kuni pooltel on andmete säilitamise kohustus;,

4.3.4. kuni on jõus KLIENDI antud nõusolek vastavate isikuandmete töötlemiseks ja juhul, kui ei esine muud seaduslikku alust ülalmainitud andmete töötlemiseks.

Pärast käesolevas punktis nimetatud asjaolude lõppemist anonümiseeritakse KLIENDI isikuandmed pöördumatult. ETTEVÕTTE eesmärgiks on tagada oma teenuste osutamine, kaitstes andmeid ka juhusliku või pahatahtliku hävitamise eest. Seetõttu võib pärast andmete anonümiseerimist või meie serveritest kustutamist kuluda teatud aeg, kuni need andmemuudatused kõikides meie IT-süsteemides ja nende varukoopiates täielikult jõustuvad.

4.4. Isikuandmetele pääsevad juurde vaid ETTEVÕTTE töötajad, ülesannete täitjad, kelle jaoks on antud teabe omamine vajalik teenuse osutamiseks ning kes peavad kinni pidama rangetest, lepingus kindlaksmääratud konfidentsiaalsusnõuetest ning kelle suhtes võidakse kohaldada distsiplinaarkaristust või isegi vallandamist käesolevate nõuete jämeda rikkumise korral.

 

5. KLIENDI LIGIPÄÄS ANDMETELE

5.1. ETTEVÕTTE eesmärgiks on tagada KLIENDILE ligipääs oma isikuandmetele.

5.2. Kui on toimunud muudatused andmetes, mille KLIENT on meile esitanud teenuselepingu sõlmimise või edasise koostöö käigus ning ka juhul, kui KLIENT on märganud, et töötleme ebatäpseid isikuandmeid, palume KLIENDIL endal need andmed parandada või teavitada meid konkreetsete andmete parandamise vajadusest.

5.3. Kooskõlas isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega on meie kohus esitada KLIENDILE informatsiooni selle kohta, millised KLIENDI andmed on meie käsutuses.

5.4. KLIENDIL on õigus tasuta juurdepääsule nimetatud andmetele mitte sagedamini kui kaks korda aastas. Juhul kui KLIENT küsib meilt neid andmeid sagedamini, tagame sellise juurdepääsu sellise tasu eest, mis katab meie kulud seoses selliste andmete ettevalmistamisega.

5.5. KLIENT võib esitada taotluse oma õiguste kasutamiseks:

5.5.1. kirjaliku avalduse vormis kohapeal, meie büroos, aadressil Mednieku iela 21/23, Ogres, esitades isikut tõendava dokumendi;

5.5.2. e-kirjaga, saates meile turvalise digitaalallkirjaga allkirjastatud avalduse dokumendi e-posti aadressil info@opticguru.lv;

5.5.3. telefoni teel on lubatud muuta KLIENDI andmeid vaid piiratud ulatuses, kusjuures ainult juhul kui KLIENTI on võimalik telefoni teel turvaliselt ja üheselt identifitseerida.

5.6. Saades KLIENDILT taotluse õiguste kasutamiseks, kontrollime KLIENDI isikut, hindame päringut ja täidame selle õigusaktide kohaselt.

 

6. KAUBANDUSLIKUD TEATED

6.1. KLIENDIGA suhtlemiseks kasutame KLIENDI antud konktaktandmeid. Kui veebisaidi kasutaja on nõustunud saama meie kliendiks, kasutame kliendiankeedis toodud andmeid ainult teenuste osutamiseks ja informatsiooni saatmiseks KLIENDI nimetatud viisil.

6.2. Minimaalsed veebisaidi kasutaja esitatavad andmed, mida vajame teenuste osutamiseks, on: nimi ja perekonnanimi, parool, mobiiltelefoni number ja kehtiv, toimiv e-posti aadress. Kõik ülejäänud  andmed on esitatud vabatahtlikult selleks, et meil oleks võimalik saata KLIENDILE täpsemaid ja isikupärasemaid saadetisi.

6.3. Kaubanduslikke teateid, meie ja/või kolmandate isikute teenuste ja muid otseselt tellitud teenuste osutamisega mitteseotud teateid (näiteks kliendiküsitlused) saadame KLIENDI nõusoleku põhjal või väliste õigusaktide sätete kohaselt.

6.4. Kui KLIENT külastab meie veebisaite, kasutame mitmesuguseid teabe kogumise ja säilitamise tehnoloogiaid, mis võivad hõlmata küpsiseid või sarnaste tehnoloogiate kasutamist teie veebilehitsusprogrammi või seadme identifitseerimiseks. Kasutame neid tehnoloogiad veebisaidi kasutajate kasutuskogemuse parandamiseks meie veebisaitidel ning mitmesuguste turunduseesmärkidel kogutavate andmete kogumiseks ja säilitamiseks. Küpsis on väike tekstifail, mille internetiserver saadab KLIENDI veebilehitsemisprogrammile ja mis piiratud ajaks salvestatakse KLIENDI arvuti mällu, võimaldades kasutada veebilehitsemisprogrammi äratundmise funktsiooni. Küpsistes ei salvestata isiklikuandmeid. Need ei kahjusta KLIENDI süsteemi ega ei ummista mälu. KLIENDIL on igal ajal võimalus inaktiveerida küpsiste kasutamine, muutes oma veebilehitsemisprogrammis küpsistepoliitika konfiguratsiooni, kuid hoiatame, et mõned teenused võivad ilma nende küpsisteta mitte töötada.

6.5. Selleks, et saata või näidata KLIENDILE veebisaidil isikupärastatud reklaame, ei seo me küpsistest või sarnastest tehnoloogiatest saadud identifikaatoreid tundlike isikuandmekategooriatega.

6.6. Püüame järjepidevalt oma teenuseid paremaks muuta. See hõlmab ka saadetud teabe analüüsi, näiteks kontrollimist, kas antud e-posti aadressid, telefoninumbrid on kehtivad, kas informatiivset kirja on loetud, milliseid selles olevaid linke on külastatud ja kas on toimunud mõni vastusreaktsioon.

6.7. Suhtluseks, sealhulgas ka kaubanduslike teadete saatmiseks, võime kasutada ka automaatseid e-kirjade või lühisõnumite saatmise süsteeme.

 

7. KLIENDI ANDMETE KUSTUTAMINE

7.1. KLIENT saab taotleda oma isikuandmete kustutamist, kirjutades meile e-posti teel - info@opticguru.lv.

7.2. Pange tähele, et KLIENDI isikuandmeid ei kustutata meie andmebaasist, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest.

7.2.1. KLIENDI isikuandmed on endiselt vajalikud selleks eesmärgiks, milleks need on saadud / töödeldud.

7.2.2. Andmete töötlemine on meie seaduslikes huvides.

7.2.3. Oleme kohustatud töötlema KLIENDI isikuandmeid vastavalt Euroopa Liidu ja kohalike normatiivaktide nõuetele.

7.2.4. KLIENDI isikuandmeid tuleb töödelda kohtusse nõude esitamiseks, kohtunõuete täitmiseks või kohtu nõuetele vastamiseks.

 

****************

Kõigi, käesolevat privaatsus- ja isikuandmete kaitse poliitikat puudutavate küsimuste, päringute ja kommentaaride korral palume meiega ühendust võtta kirjutades e-posti aadressil info@opticguru.lv.